Poliittinen ohjelma

TYÖ – OIKEUDENMUKAISUUS-TURVALLISUUS

KOUVOLAN SOSIALIDEMOKRAATTINEN

KUNNALLISJÄRJESTÖ RY

KESKEISIMMÄT TAVOITTEET

KEHITÄMME

eri kaupunginosia niin, että kaikilla on mahdollisuus terveelliseen, viihtyisään ja turvalliseen asuinympäristöön

kaupungin toimintaa siten että edellytykset työllisyyden kasvulle, työpaikkojen säilymiselle ja yrittäjien toiminnalle ovat parhaat mahdolliset.

monipuolista tonttitarjontaa

EDISTÄMME

terveys-vanhus-, sivistys- ja hyvinvointiin liittyvien palveluiden saatavuutta ja laatua

lapsiperheiden ja vanhemmuuden tukemista

kaupungin oman palvelutuotannon saatavuutta

niitä toimia, jotka tukevat nuorten koulutusta ja työttömien työllistymistä

ARVOSTAMME

kuntalaisten kuulemista ja mahdollisuutta vaikuttaa asioihin

kaupungin oman henkilökunnan osaamista ja jaksamista työssä

päätöksenteossa virkamiesten ja luottamusmiesten yhteistyötä

kaupungin yhtiöiden säilyttämistä kuntaomisteisina

tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta

että kaupungin talous on tasapainossa

SDP:n PÄÄTAVOITTEET; Tavoitteena myös Kouvolassa

Vanhuspalvelut kuntoon

Nuorten yhteiskuntatakuu

Terveyspalvelut

Lähidemokratian toteutuminen

NÄITÄ ME HALUAMME – NÄIHIN ME SITOUDUMME

OLE MUKANA KANSSAMME KEHITTÄMÄSSÄ MYÖNTEISTÄ KUVAA KOUVOLASTA HYVÄKSI KAUPUNGIKSI ASUA JA ELÄÄ

ÄÄNESTÄMÄLLÄ SOSIALIDEMOKRAATTEJA PUOLUSTAT NÄITÄ ARVOJA

SDP-KOUVOLAN KUNNALLISJÄRJESTÖ KUNNALLISVAALIT

Työtä, tasa-arvoa ja turvallisuutta Kouvolaan! Tulevaisuuden kunta on asukkaiden sujuvan elämän, kasvun ja työllisyyden moottori.

KOUVOLA KAHDEN METROPOLIN HELSINGIN JA PIETARIN VÄLISSÄ

Kouvolan kaupunki on selkeä liikenteellinen solmukohta, mikä avaa mahdollisuuden kehittää uusia ennakkoluulottomia hankkeita sekä tehostaa nykyisiä vetovoimatekijöitä. Kouvolan kaupungilla on kaavoituksen suomia mahdollisuuksia rajattomasti. Tänä päivänä asumisen arvoja ovat viihtyvyys, mahdollisuus lepoon ja rauhaan, alhaiset asumiskustannukset sekä palveluiden hyvä saatavuus. Näihin arvoihin pystymme Kouvolassa vastaamaan hyvin; asuminen luonnon rauhassa kaupungin palvelujen kera. Maanhinnan ja taksapolitiikan on oltava kohtuullisia, koska asukas tulee maksamaan ne kunnallisverotulojen kautta pidemmässä juoksussa monin kerroin takaisin.

KYMIJOKI ON KOUVOLAN AARRE

Mahdollisuuksia houkuttelevuutemme lisäämiseksi löytyy erityisesti Kymijoessa, jonka vapaat rannat kutsuvat ihmisiä luokseen. Tämä on yksi ehdoton vetovoimaisuusvalttimme. Näissä rannoissa on mahdollisuus tehdä Kouvolasta yhä asukasystävällisempi ja viihtyisämpi asuinpaikka. Pohjoisessa kaupunginosassa Kymijoen yläjuoksun jälkeen avautuu Pyhäjärven selkä, josta on mahdollista luoda suora vesitieyhteys Päijänteelle. Tällä toimenpiteellä sisävesimatkailu saisi suurenmoisen piristysruiskeen. Kouvolasta tulisi Päijänteen eteläisin satama, ja matkailun kohdalla olisi mahdollisuus uudenlaiseen laajentumiseen. Tulevalla valtuustokaudella Kouvolan tulee jatkaa hyvää perustyötä hankkeen edistämiseksi.

TYÖLLISYYS- JA ELINKEINOPOLITIIKKA

Kouvolan vetovoimaisuuden lisäämiseksi elinkeinopolitiikkaa on kohdennettava pieneen ja keskisuureen yritystoimintaan. Tälle saralle tulee mahdollisuuksia paperiteollisuuden suunnatessa toiminnan kärkeään ydintekemiseen. Näin tehdasta tukeville alihankintayrityksille avautuu mahdollisuus toiminnan käynnistämiseen ja kasvuyrityksille niiden laajentamiseen. Toimenpiteillään paperitehdas pystyy edelleen varmistamaan työn jatkuvuuden ja lisäämään volyymiaan paikkakunnalla.

Kouvolassa on ollut suurien rakennemuutosten seurauksena haasteita työllisyyden saralla. Työttömyysprosentin laskemiseksi on ryhdyttävä toimenpiteisiin: kiinnitettävä huomiota erityisesti pitkäaikaistyöttömien tilanteeseen, työllisyyspalveluiden saatavuuteen ja toimivuuteen, sekä nuorten työllisyyttä tukeviin palveluihin. Kaupungilla on vastuu myös pitkäaikaistyöttömien työllistämispalveluista ja niiden resurssoinnista. Näin varmistetaan yhteys muihin kunnan tarjoamiin palveluihin ja elinkeinopolitiikkaan.

Kullasvaaran logistiikka-alueen maanhankintaneuvotteluja tulee jatkaa ja viimeistellä koko alueen yleissuunnitelma sekä kaavarunko. Euroopan unionin rahoitustuki on pystyttävä realisoimaan uskottavalla kaupungin hallintomallilla.

Pieni ja keskisuuri yritystoiminta ovat avainasemassa, ja kaupungin tulee kehittää niiden elinmahdollisuuksia. Kunnan tehtävänä on luoda mahdollisuudet yritystoiminnalle kaavoituksella ja infrastruktuurin rakentamisella. Maankäytön päätöksissä tulee tarkoin määritellä mitä/mihin/milloin kunnassa rakennetaan. Yhdyskuntarakenteen tarkka suunnittelu ja sen kehityksen ohjaaminen on avain kustannusten hallintaan.

Matkailun kehittämisen tulee tukea matkailuyritysten verkostoitumista ja yhteisten vetovoimaisten

matkailutuotteiden syntymistä. Kouvolan tunnettuus muualla Suomessa on huono. Tunnettuuden

kasvattamiseksi on panostettava matkailun vetovoimakohteisiin ja tunnettuihin brändeihin

(Repovesi, Verla, Tykkimäki, urheiluseurat). Venäläisten matkailu Suomeen on kääntynyt jälleen kasvuun. Kouvolan on pyrittävä hyötymään venäläisten loma- ja ostosmatkailusta.

Energiansaanti varmistetaan kuntalaisille kuntasomisteisten sähköyhtiöiden tuottamana, jotta energian hinta pystytään pitämään kilpailukykyisenä.

VAPAA–AIKA, LIIKUNTA JA KULTTUURI KUULUVAT KAIKILLE

Kouvola on nouseva kulttuurikaupunki. Paikalliset kulttuuritoimijat tekevät hyvää ja tiivistä yhteistyötä alueen kulttuuripalveluiden vahvistamiseksi. Kulttuuri kuuluu kaikille ja näin ollen kaupungin tulee edistää kulttuuripalveluiden saatavuutta.

Kulttuurisektoria ei ole Kouvolassa aiemmin määritelty ensisijaiseksi vetovoimatekijäksi, eikä resursseja ole siksi täysin hyödynnetty. Järjestöjen yhteistyöllä voidaan luoda useita teemakokonaisuuksia, joita lähdetään toteuttamaan kulttuurin eri osa-alueilla. On kuitenkin huolella määriteltävä raja kaupallisuuden ja taiteen kehittämisen vuorovaikutukselle, koska pelkkä kaupallisuuden kehittäminen saattaa johtaa laadullisten tavoitteiden heikkenemiseen. 

Kaikilla asukkailla tulee olla vapaus harrastaa monipuolisesti kiinnostuskohteensa mukaisesti. SDP kannattaa monimuotoisia edullisia liikunta- ja kulttuuripalveluita. Liikunta ja kulttuuri tuovat paitsi iloa, myös edistävät kaikenikäisten kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Lapsilla ja nuorilla on oltava tasavertaiset mahdollisuudet harrastaa riippumatta heidän vanhempiensa tuloista. Julkisia tiloja on hyödynnettävä tehokkaammin harrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi.  

KUNTAPALVELUIDEN HAASTEET

Riittävillä julkisilla palveluilla turvataan kaikille mahdollisuus päästä terveydenhoidon- ja sosiaalipalveluiden piiriin sekä saada kotiapua ja tarvitsemaansa arjen turvaa. Kunnilla on jatkossakin keskeinen rooli ennakoivassa hyvinvointityössä, vaikka sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtynee tulevan vaalikauden aikana maakunnille. Haluamme turvata saumattomat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille kuntalaisille.

Palveluja järjestettäessä tulee ottaa huomioon yksin asuvien, eläkeläisten, perheiden ja erityistä tukea tarvitsevien tilanne. Vanhusten hoiva ja hoito on turvattava riittävällä määrällä hoitajia. Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksut eivät saa estää lääkäriin pääsyä ja tarvittavan hoidon saantia. Julkisia palveluita ei tule yhtiöittää pakolla.

SDP:n sosiaali- ja terveyspalvelumallissa perustan luovat edelleen julkiset palvelut, joita kolmas sektori ja yritykset tarvittaessa täydentävät. Yhteisesti kerätyt verovarat on tarkoitettu palveluihin, eikä yksityisten yritysten voittoihin tai veroparatiiseihin. Inhimillisemmässä sosiaali- ja terveyspalvelumallissa palvelut ovat yhdenvertaiset kaikille asukkaille asuinpaikasta riippumatta. Painopiste on lähipalveluissa.

SDP kannattaa yhteisvastuuseen perustuvaa pohjoismaista järjestelmää, jossa julkinen sektori pääosin tuottaa ja rahoittaa peruspalvelut. Kouvolassa on oltava merkittävä ja tarpeellinen erikoisalojen poliklinikkatoiminta. Erikoissairaanhoidon akuuttilääketieteen laadukas päivystys yhdessä perusterveydenhuollon päivystyksen kanssa on pystyttävä takaamaan riittävällä määrällä ammattitaitoista henkilökuntaa. Lääkäreiden työskentelyn tukena tulee olla erikoisalojen takapäivystys. Potilaiden turvallisen ja laadukkaan jatkohoidon kannalta tulemme jatkossakin tarvitsemaan akuuttilääketieteen potilaita varten erikoissairaanhoidon vuodepaikkoja.

Kaupunkilaisia tulee kohdella yhdenvertaisesti: Kouvolan perustamisen järjestämissopimusta tulee kunnioittaa pitämällä myös kaupungin reuna-alueet elinkelpoisina. Arvostamme kaupungin työntekijöiden panosta palveluiden tuottamisessa ja olemme huolissamme heidän jaksamisestaan. Heidän hyvä ammattiosaamisensa on avain koko palvelutuotannolle.

SDP:n pitää järjestöjen vapaaehtoistyötä merkittävänä kivijalkana tukemassa kunnallista palvelutuotantoa. Kolmannen sektorin toimijoille tulee antaa elintilaa ja mahdollisuuksia työllistää pitkäaikaistyöttömiä. Tämän toimenpiteen suora vaikutus on, että se pienentää merkittävästi kaupungin sakkomaksuja Kelalle työllistämisvelvoitteiden paremmin toteutuessa.

PERHEIDEN ARJEN TUKENA

Päivähoidossa rakennetaan ensimmäiset askelmerkit sivistyksen polulle. Päivähoidossa tapahtuvalla varhaiskasvatuksella luodaan pohja oppimiselle ja turvalliselle siirtymälle kohti koulumaailmaa.

Varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus, eikä sen toteutumista tule vaarantaa korkeilla päivähoitomaksuilla. Tulevaisuuden tavoitteemme on maksuton varhaiskasvatus. Toimintaa tukevat riittävät ja hyväkuntoiset toimitilat sekä sopivan kokoiset ryhmät.

Koulutus antaa pohjan koko elämälle. Koulutuksen ja oppimisen mahdollisuuksien tasainen jakautuminen edistävät suomalaisen yhteiskunnan kehitystä kohtia sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää tulevaisuutta. Koulutus on edelläkävijä ja uudistaja, joka rakentaa parempaa työelämää ja yhteiskuntaa. Meidän tulee pitää huolta maksuttomasta sivistyspolusta aina korkeakoulutukseen ja jatko-opintoihin. Ilman tasa-arvoista koulutusta ei ole tasa-arvoista yhteiskuntaa. Vastuu turvallisesta oppimisesta on koko kouluyhteisöllä. Opettajilla täytyy olla toimivat keinot koulurauhan ylläpitämiseen. Myös terveelliset toimitilat ovat perusedellytys opetuksen sujuvuuden takaamiseksi.

Ammatilliseen koulutukseen tulee panostaa ja sen toimintaa kehittää yritystoiminnan tarpeita vastaavaksi. Se vaatii nopeaa reagointia ja ajassa elämistä. Lukioissa koulutuksen ainevalintoja ja opiskelun sujuvuutta tulee kehittää säännöllisellä ryhmänohjauskäytännöllä.

KOHTUUHINTAISIA KOTEJA JA TOIMIVA ASUINYMPÄRISTÖ

Kouvolaan tarvitaan lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja; asumiskulujen alentaminen ei onnistu pelkästään markkinavoimien avulla. Tarvitaan yhdyskunta- ja asuntopolitiikkaa. Kaavoitusta on nopeutettava, ja kuntien omaa vuokra-asuntotuotantoa tulee lisätä merkittävästi keventämällä rahoituskeinoja.

Jo olemassa olevia sekä uusia asuinalueita tulee kehittää yhdessä asukkaiden kanssa. Uusia asuinalueita suunniteltaessa ja täydennysrakentamisessa täytyy sekoittaa erilaisia asumismuotoja, jotta asuinalueet säilyvät monipuolisina. Tulevaisuudessa ryhmärakentaminen ja yhteisöasuminen ovat keinoja luoda asumista, jonka tarkoituksena on tuoda asukkaita yhteen. Näin vahvistetaan kuntalaisten osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa oman asuinalueensa asioihin.

Kunnat vastaavat jatkossakin kaavoituksesta ja kunnallistekniikan toimivuudesta: niillä luodaan edellytyksiä asukkaiden hyvälle ja turvalliselle elämälle. Sosiaalisia ongelmia voidaan ehkäistä lähialueen asukkaiden yhteistyöllä ja asumisneuvonnalla.

TOIMIVA JOUKKOLIIKENNE ON KOUVOLAN YHTENÄISYYDEN PERUSEDELLYTYS

Joukkoliikenteen kehittäminen on tärkeä osa asumisen ja työssäkäynnin kokonaisuutta. Kouvolassa on oltava toimiva ja kattava joukkoliikenneverkko, joka mahdollistaa liikkumisen laajalla alueella joustavasti. Toimiva joukkoliikenneverkko on perusedellytys tasa-arvoiselle asumiselle sekä palveluiden saatavuudelle.